II nabór wniosków na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 !

Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach (Lider Konsorcjum), SPIN-US Sp. z o.o. – spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizują projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Informujemy, że w ramach realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  ogłasza II nabór wniosków na dofinansowanie  prac przedwdrożeniowych dla pracowników naukowych UJK, studentów i doktorantów.

Nabór trwa od dnia 15.11.2021r. do 18.02.2022r.

Zasady naborów, niezbędne informacje oraz wzory dokumentów są zawarte w Regulaminie Projektu

Regulamin Inkubator Innowacyjności

Załącznik nr 1 Wniosek

Załącznik nr 2 Oświadczenie o poufności

Załącznik nr 3 Formularz oceny formalnej

Załącznik nr 4 Formularz oceny merytorycznej

Załącznik nr 5 Umowa

Załącznik nr 5.1 Harmonogram

Załącznik nr 5.2 Raport

Załącznik nr 6 Oświadczenie personelu projektu

Załącznik nr 8 Klauzula RODO_UJK

 

Obsługę projektu prowadzi Centrum Zarządzania Projektami UJK.

Odpowiedzi na pytania związane z projektem udzielają:

Izabela Zielińska – tel. 41 349 7081 , izabela.zielinska@ujk.edu.pl

Maria Ponikowska – 41 349 7228, maria.ponikowska@ujk.edu.pl

Monika Mazurkiewicz –  41 349 7283, monika.mazurkiewicz@ujk.edu.pl

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).