Inkubator innowacyjności 4.0

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • SPINUS Sp. z o.o.

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”.
 2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej.
 3. Zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności:
 • monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
 • analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
 • prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
 • analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem.
 1. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. W ramach projektu możliwe będzie finansowanie prac przedwdrożeniowych dla zgłoszonych i wybranych w procedurze konkursowej przedsięwzięć. Finansowaniem objąć można np. analizy potencjału rynkowego, analizy gotowości wdrożeniowej, wyceny praw własności przemysłowej, analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych,  badania stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac, analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem, dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wyników prac B+R do potrzeb zainteresowanego nabywcy.
 1. Działalność Brokerów Technologii/Innowacji pełniących rolę pośredników, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a  otoczeniem gospodarczym, w tym m.in. powołanie multidyscyplinarnych zespołów badawczo-rozwojowych w celu inkubacji projektów o charakterze wdrożeniowym i prowadzenie spotkań sieciujących łączących środowisko akademickie z gospodarczym.

Termin realizacji projektu: lipiec 2020-grudzień 2022

 

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).