Konsorcjum projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” ogłasza IV nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację prac przedwdrożeniowych.

 

UWAGA! Nabór wniosków ma charakter warunkowy, tj. dofinansowanie złożonych i pozytywnie ocenionych wniosków będzie możliwe po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych na realizację projektu z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Cel:

Celem projektu realizowanego przez Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, SPIN-US sp. z o.o. – spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, jest przeprowadzenie szeregu działań, które przyczynią się do wzmocnienia współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym, przygotowania projektów komercjalizacji dla prowadzonych badań naukowych, zintensyfikowania możliwości zarządzania portfelem technologii oraz przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych w celu ich komercjalizacji.

Dla kogo:

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie pracownicy UŚ lub UJK (zatrudnieni w ramach stosunku pracy) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej jedna osoba jest pracownikiem UŚ lub UJK (zatrudnionym w ramach stosunku pracy), jeśli są twórcami wyników badań naukowych i prac rozwojowych mogących podlegać komercjalizacji wykonywanej przez UŚ, SPIN-US lub UJK.

Uczestnikami projektu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez UŚ lub UJK oraz studenci, czyli osoby kształcące się na studiach wyższych (stacjonarnych lub niestacjonarnych) pierwszego/drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich prowadzonych na UŚ lub UJK, jeśli są twórcami wyników badań naukowych i prac rozwojowych mogących podlegać komercjalizacji wykonywanej przez UŚ, SPIN-US lub UJK.

Co:

Przedmiotem wniosków zgłaszanych w ramach naboru mogą być wyłącznie wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, które w całości lub częściowo należą do UŚ lub UJK.

Wsparcie na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach projektu ma na celu podniesienie gotowości technologicznej zgłoszonych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, tak aby w ich wyniku powstał produkt, przygotowany do komercjalizacji i wdrożenia.

Uczestnicy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych w wysokości:

– nie wyższej niż 100.000 zł (zespoły z UŚ),

– nie wyższej niż 50.000 zł (zespoły z UJK).

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wniosku wraz z kosztorysem zgodnie z Regulaminem naboru wniosków i przyznawania wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W IV NABORZE: od 1 czerwca 2022 do 26 września 2022 r.

Zarządzenie nr 53/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru wniosków i przyznawania wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych w procedurze konkursowej w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_53_2021.html

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Centrum  Zarzadzania Projektami – diitt@ujk.edu.pl

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).