PATENTY I TECHNOLOGIE

Patenty i zgłoszenia patentowe pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w ujęciu tabelarycznym od 2013 r.

Lp. Nazwa patentu Numer zgłoszenia
1 Laboratoryjny reaktor do badania reakcji fotokatalitycznych, zwłaszcza do układu ciekłe reagenty – stały katalizator. P 403904
2 Sposób fluorescencyjnego oznaczania metali ciężkich w roztworach wodnych, zwłaszcza miedzi (II), ołowiu (II) i kadmu (II) poprzez utworzenie kompleksu w stanie wzbudzonym z koronową pochodną pirazolochinoliny: 13-[(1,3-Difenylo-1H-pirazolo[3,4-b]chinolin-6-ylo)metylo]-1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyklopentadekanem P. 404387
3 Fotokatalityczny rozkład 3-chloroaniliny w fazie wodnej P 405804
4 Sposób absorpcji toksycznych metali w popiołach po termicznym unieszkodliwieniu osadów ściekowych P 407080
5 Nowy nienasycony ester o zapachu malinowym i sposób jego otrzymywania P.407272
6 Sposób wytwarzania krystalicznego związku koordynacyjnego [diizotiocyjano(bis(3,5-dimetylopirazol-1-ylo)metyloamina kobalt(II)] P.407896
7 Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do usuwania 4-chloroaniliny z fazy wodnej P.408237
8 Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do pochłaniania siarkowodoru i alkoholi tiolowychz osadów ściekowych P.408236
9 Nakładka na mikrostrzykawkę, zwłaszcza do sześciodrożnego zaworu dozującego z kapilarą w chromatografii cieczowej P. 408486
10 Nowy ester o zapachu owocowym z nutą anyżową i sposób jego otrzymywania P.408590
11 Nowy nienasycony ester o zapachu owocowym z nutą malinową i sposób jego otrzymywania P.408591
12 Nowy nienasycony ester o zapachu jabłkowym i sposób jego otrzymywania P.408592
13 Dozownik o zmiennej pojemności zwłaszcza do chromatografii cieczowej P. 409418
14 Nowy ester o zapachu ziołowym z nutą dojrzałej gruszki i sposób jego otrzymywania P.409728
15 Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego zwłaszcza do adsorpcji N-3-chlorofenylokarbaminianu 4-chloro-2-butynylu z fazy wodnej P.410115
16 Sposób wytwarzania krystalicznej formy związku koordynacyjnego solwat toluen [diizotiocyjano(bis(3,5-dimetylopirazol-1-ylo)metyloamina oksowanad(IV) i jego zastosowanie do hamowania wzrostu komórek nowotworowych P.410552
17 Laboratoryjny przepływowy reaktor do badania reakcji fotokatalitycznych P.411457
18 Wykorzystanie nowych kompleksów Ru(IV) i Ru(VI) jako inhibitorów procesu tworzenia się biofilmu bakteryjnego P.411704
19 Nowy chlorkowy związek koordynacyjny rutenu(VI) i  sposób wytwarzania jego krystalicznej postaci P.411703
20 Dozownik do wyznaczania pojemności sorpcyjnej adsorbentów zwłaszcza metodą inwersyjnej chromatografii gazowej P. 412599
21 Sposób wytwarzania fotokatalizatora haloizytowego zwłaszcza do utleniania jonów siarczkowych w uzdrowiskowych ściekach pokąpielowych P.412600
22 Sposób wytwarzania mieszaniny adsorbentu i katalizatora haloizytowego zwłaszcza do obniżania toksycznych związków organicznych w procesie spalania brykietów wykonanych z palnej frakcji sortowanych odpadów komunalnych P. 415293
23 Sposób bezpośredniego woltamperometrycznego oznaczania fenoksyetanolu zwłaszcza w preparatach farmaceutycznych i kosmetycznych P.417079
24 Kolumna chromatograficzna o zmiennej pojemności zwłaszcza do pomiarów adsorpcji metodą inwersyjnej chromatografii cieczowej P.417250
25 Komora mieszalnikowa zwłaszcza do fotometrycznego oznaczania stężenia adsorbatu w pomiarach adsorbcji metodą inwersyjnej chromatografii cieczowej P.417547
26 Nowy ester o zapachu owocowym z nutą czarnej jagody i sposób jego otrzymywania P.418823
27 Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do usuwania jonów rtęci Hg+ z fazy wodnej P.419144
28 Analityczny zawór dziewięciodrożny zwłaszcza do monolitycznej igły ekstrakcyjnej P.419441
29 Przepływowy reaktor fotochemiczny zwłaszcza do regeneracji chlorkowo-siarczkowych sanatoryjnych wód pokąpielowych P.421325
30 Sposób syntezy adsorbentu haloizytowego i oczyszczania ścieków zwłaszcza odpadowych uzdrowiskowych siarczkowo-chlorkowych wód pokąpielowych P.421326
31 Sposób wytwarzania fotokatalizatora do rozkładu 2,6-dichloro-4-nitroniliny w fazie wodnej P.421378
32 Sposób wytwarzania nawozu zeolitowego z adsorbentem do pochłaniania N-3-chlorofenylokarbaminianu izopropylu P.421371
33 Dozownik do inwersyjnej chromatografii gazowej P.421714
34 Sposób wytwarzania fotokatalizatora do rozkładu 2-chloroaniliny i 2,6dichloroaniliny w fazie wodnej P.422325
35 Nakładka grzejna kolumny chromatograficznej zwłaszcza do inwersyjnej chromatografii gazowej P.422459
36 Sposób bezpośredniego woltamperometrycznego oznaczania tymolu zwłaszcza w preparatach farmaceutycznych P.422550
37 Trójpozycyjny sześciodrożny zawór dozujący zwłaszcza do inwersyjnej chromatografii gazowej 423281
38 Sposób wytwarzania uwęglonego adsorbentu haloizytowego do adsorpcji paracetamolu z fazy wodnej P.423396
39 Wykorzystanie kompleksu kobaltu z anionem kwasu 4-imidazolooctowego jako związku grzybobójczego P. 425021
40 Sposób wytwarzania warstwy betonowej z minerałem amfibolitowym zwłaszcza do fotokatalitycznej degradacji benzo(α)pirenu P. 425013
41 Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego modyfikowanego bromkiem haksadecylotrimetyloamoniowym zwłaszcza do adsorpcji fenolu i jego chloropochodnych z wody P. 425110
42 Sposób wytwarzania kompozytu węglowo-haloizytowego do adsorpcji ibuprofenu i naproksenu z fazy wodnej P.425662
43 Podziałowy dozownik zwłaszcza do inwersyjnej chromatografii gazowej P.425818
44 Wykorzystanie kompleksu niklu z anionem kwasu 4-imidazolooctowego jako związku grzybobójczego P. 425964
45 Wypełnienia profili aluminiowych o wysokiej odporności  na działanie wysokiej temperatury i ognia. P.426296