Wielkie Problemy Geriatryczne w centrum uwagi

Zespół badawczy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pod kierunkiem
profesora Marka Żaka realizuje innowacyjny projekt pt. Opracowanie i przetestowanie innowacyjnej kompleksowej usługi diagnostyczno-profilaktyczno-leczniczo-opiekuńczej dotyczącej Wielkich Problemów Geriatrycznych (WPG).

W pierwszym etapie realizacji projektu przygotowano opracowanie warstwy merytorycznej usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej Wielkich Problemów Geriatrycznych (WPG),  przedstawiono innowacyjne rozwiązania kompleksowego postępowania z osobami dotkniętymi WPG oraz zalecenia i informacje dla ich opiekunów. Dokonano rzetelnego przeglądu piśmiennictwa polskiego i światowego wraz z uwzględnieniem wyników badań naukowych i innowacyjnych metod postępowania w WPG na podstawie prawidłowej praktyki medycznej opartej na faktach oraz doświadczeń w zakresie leczenia i usprawniania wynikających z kompetencji zespołu realizującego projekt. Przedstawiono wykaz i charakterystykę innowacyjnych metod, technik, narzędzi do diagnostyki i identyfikacji WPG. Wymieniono, scharakteryzowano i opisano jedenaście Wielkich Problemów Geriatrycznych występujących w populacji polskich seniorów; jest to pierwsze tak innowacyjne i kompletne opracowanie tej problematyki w Polsce.

Opracowano i przedstawiono innowacyjne programy szkoleń dla osób z WPG oraz ich opiekunów, które w tej formie i postaci w Polsce nie były dotąd nigdzie realizowane. Przygotowano graficzny schemat postępowania z osobami dotkniętymi WPG prezentujący poszczególne procesy i działania z uwzględnieniem elementów drzew decyzyjnych oraz postępowania profilaktycznego, leczniczego, działań opiekuńczych oraz szkoleń.

Do kluczowych innowacji w postępowaniu z pacjentami z WPG i ich opiekunami opracowanymi przez Zespół badawczy należy zaliczyć:

  • holistyczne podejście do pacjenta z WPG i jego opiekuna, kompleksowe podejście do opieki i leczenia zmniejszające koszty leczenia i opieki pozwalające na uniknięcie zespołu jatrogennego i zespołu wypalenia u opiekunów,
  • objęcie opieką medyczną i psychologiczną opiekuna oraz udzielenie mu wsparcia w czasie sprawowania opieki,
  • powołanie Koordynatora ds. WPG (pierwszy raz w Polsce) oraz zespołu terapeutycznego przygotowanego do pracy z pacjentami z WPG i ich opiekunami,
  • wykorzystanie innowacyjnych metod, technik, narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych w procesie diagnostyczno-terapeutycznym,
  • zapewnienie planowanego postępowania terapeutycznego i leczniczego, opartego o innowacyjne metody
  • ograniczenie wzajemnie wykluczających się decyzji medycznych (np. zlecenie tych samych leków pacjentowi),
  • monitorowanie przebiegu postępowania z pacjentem z WPG z możliwością wykorzystania innowacyjnych rozwiązań z zakresu telemedycyny,
  • opracowanie pierwszy raz w Polsce cyklu szkoleń dla opiekunów i pacjentów ze wszystkimi WPG występującymi w naszym kraju.

Usługa badawczo-rozwojowa została przygotowywana dla CENTRUM MEDYCZNE „BIO-RELAX”  Sp. z o o. z Puław w ramach konkursu: oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2, Bony na innowacje dla MŚP.