Innowacyjne rozwiązanie dla producentów nawozów w zaawansowanej fazie opracowania! Zapraszamy producentów nawozów do współpracy przy rozwoju technologii!

Innowacyjne rozwiązanie dla producentów nawozów w zaawansowanej fazie opracowania! Zapraszamy producentów nawozów do współpracy przy rozwoju technologii!

Sposób wytwarzania nawozu  zeolitowego z adsorbentem do pochłaniania N-3-chlorofenylokarbaminianu  izopropylu, opracowany przez zespół naukowców z  Instytutu Chemii UJK uznany został przez  Urząd Patentowy za nowość i aktualnie oczekujemy na przyznanie patentu.  Ta innowacyjna technologia o której piszemy poniżej jest gotowa do wdrożenia w obszarze testów w warunkach rzeczywistych – zapraszamy komercyjnych  producentów nawozów  do współpracy!

N-3-chlorofenylokarbaminian izopropylu o handlowej nazwie Chloroprofam,  jest stosowany jako herbicyd do ochrony zbóż. Jest powszechnie  stosowanym doglebowo i nalistnie środkiem chwastobójczym, przeznaczonym  do zwalczania chwastów dwuliściennych oraz niektórych chwastów  jednoliściennych. Występuje handlowo w formie koncentratu do  sporządzania emulsji wodnej. Trwałość po wniknięciu w glebę wynosi 2 do  3 miesięcy. Zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE związek  ten został zarejestrowany, jako produkt niebezpieczny dla środowiska  naturalnego. W środowisku wodnym wykazuje toksyczność przewlekłą. W  działaniu na organizm człowieka, po podaniu doustnym, związek ten  powoduje toksyczność ostrą oraz działanie uczulające na skórę.
Prof. UJK dr hab. Piotr M. Słomkiewicz, kierownik Zakładu Fizyki Chemicznej z  Instytutu Chemii UJK, wyjaśnia:  Zaletą naszego  wynalazku jest dodawanie do zeolitowego nawozu adsorbentu do pochłaniania Chloroprofam (N-3-chlorofenylokarbaminianu izopropylu),  często używanego przy pracach agrotechnicznych, którego  nadmierne stosowanie, może powodować rozmaite skutki uboczne.  Innowacyjnością wynalazku jest zastosowanie mieszaniny kwasu siarkowego(VI) i kwasu solnego w jednej operacji aktywacji adsorbentu, co upraszcza  procedurę jego wytwarzania. Dodatkową zaletą wynalazku jest  wykorzystanie dolomitu, jako lepiszcza do wytwarzania granulek z zeolitu  i adsorbentu haloizytowego. Takie granulki pod wpływem wody w glebie  łatwo się rozpadają uwalniając zarówno adsorbent jak i zeolit zawierający składniki nawozowe.

Firmy zainteresowane współpracą przy tworzeniu i rozwijaniu technologii pozwalającej na zminimalizowanie skutków ubocznych stosowania herbicydu zapraszamy do kontaktu z Działem Innowacji i Transferu Technologii UJK!